Rutin-Okt Kft.

"C" Kategóriás képzés

Ismertető

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

„C” járműkategória közúti gépjármű-vezetőképzés feltételei

 „C” KATEGÓRIÁS TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:

–          Orvosi alkalmasság igazoló szakvélemény (II.csoportú orvosi alkalmassági)

–          B kategóriás vezetői engedély

–          Minimum alapfokú iskolai végzettség / Eredeti bizonyítvány bemutatása szükséges.

–          Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.        

–          18. életév betöltése, viszont FONTOS, hogy ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek 21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország

–          az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételnek megfelel, valamint a                   24/2005 (IV.21.) GKM. rendelet alapján a közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas.

–          külföldi állampolgár esetén 180 napos vagy azt meghaladó tartózkodási engedély.

Képzési helyszínek:

Elméleti képzés: Esztergom, Kossuth Lajos út 40. 

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés képzés: Komárom, Klapka György u. 35.

Járműkezelés: Esztergom-kertváros, Puskás Tivadar u. (Rutinpálya)

Forgalmi vezetés: Esztergom és környéke

Figyelem: Az érvényes vezetői engedélyt és a személyi igazolványt a jelölt köteles minden vizsgára magával vinni és azt a vizsgabizottságnak bemutatni.

 1. ELMÉLETI KÉPZÉS

Az elméleti tananyagot a hallgatónak tantermi képzés formájában, vagy távoktatásban van lehetősége elsajátítani.  E-learning oktatás esetén az autósiskola által megrendelt e-learning tanfolyam elvégzéséhez a tanuló regisztrációs levelet kap, melynek segítségével otthoni számítógépén, a rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges időbeosztással elvégezheti a képzést.  Tantermi képzés esetén a képző szerv tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. 24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt elméleti órákról történő, tantárgyanként 10%-ot meghaladó hiányzás esetén a tanuló nem bocsátható elméleti vizsgára. Képző szervünk pótfoglalkozást biztosít a tanuló részére, melynek időpontját egyeztetjük.

Képzési óraszámok:

Elméleti tanfolyam tantárgyai és óraszáma:

 • Közlekedési alapismeretek   20 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 14 óra
 • Járművezetés elmélete 10 óra
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 10 óra

A tanórák időtartama 45 perc, 10 perc szünet.

A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszámot teljesítette. A hiányzást pótfoglalkozáson kell pótolni.

Az elméleti vizsga:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelelt a beiskolázás feltételeinek, az előírt óraszámokat lehallgatta, az elméleti tandíjat illetve a vizsgadíjakat befizette. A vizsga halasztásáról az iskolavezetőt a vizsga előtt 10 nappal írásban kell értesíteni.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 1. a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
 2. b) az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat,
 3. c) az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Ha a vizsgázó ez idő alatt a kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, (azaz nem tesz addig sikeres forgalmi vizsgát) akkor sikeres elméleti vizsgája érvényét veszti, (valamint az addigi gyakorlati oktatás is). Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Elsősegélynyújtó tanfolyam alól való felmentés:

–          szakirányú végzettség

–          vezetői engedély, járművezetői igazolvány

–          a szerkezeti ismeretek és járműkezelési ismeretek alól felmentés nem adható.

–          Az elsősegélynyújtó képzést igény esetén megszervezzük. A vizsgát a Magyar Vöröskereszt szervezi.

 1. GYAKORLATI KÉPZÉS

 

A gyakorlati képzés, sikeres elméleti vizsga után, vezetési karton birtokában azonnal megkezdhető. A gyakorlati oktatás „C” jármű kategóriába tartozó MAN gyártmányú tehergépkocsival történik.

 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés – 14 óra
 • Alapoktatás – 6 óra
 • Fő oktatás – 23 óra (348km; 50 perc/tanóra)

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az előírt óraszámot teljesítette, a 18. életévét betöltötte a tandíjakat illetve vizsgadíjakat befizette! Gyakorlati vizsgára bocsátás esetében a kötelezően teljesítendő óraszámok (23 óra) mellett 348 km /kötelező menettávolságokat is teljesíteni kell.

Vizsgaidő: 50 perc.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesség feltételei:

 Szerkezeti és üzemeltetési és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, munkavédelem, tűzvédelem, szállítás tan és vizsgatárgyból mentesítés adható a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. melléklet 4. Mentességek foglalt végzettségek esetén.

A tanuló, vizsgázó jogai kötelezettségei:

A tanuló köteles a foglalkozásokon időben, megfelelő állapotban és ruházatban, tisztán megjelenni, akadályoztatás esetén az oktatót értesíteni kell a távolmaradásról. Köteles az oktatóval az oktatási órák alatt együttműködni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónap alatt nem jelentkezik elméleti vizsgára, illetve tizenkét hónapon belül nem tesz le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A tanuló a képzés megkezdése után indoklás nélkül tanulmányait az általa kiválasztott bármelyik képzőszervnél folytathatja. Az addigi tanulmányairól cégünk jogszabályban meghatározott igazolást ad ki. Más megyébe történő áthelyezés esetén ezen igazolással együtt a Vizsgázó köteles leadni az elbocsátó képző szerv működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságnak!

A tanulót terhelő vizsgadíjak költsége a RUTIN-OKT. Kft. bankszámlájára fizetendő:

K&H Bank számlaszám: 10403648-36410084-00000000

 

A vizsgadíjak a jogszabályi változás miatt kidolgozás alatt állnak.

Vezetői engedély igénylése:

 

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Az személyes iratokkal, elsősegélynyújtásról szóló kártyával, illetve ha van már érvényes vezetői engedély, akkor annak bemutatásával történik az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély szükséges a jogszabályokban meghatározott módon. A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt. Közúti járművezető képzést a teljes körű képzési szolgáltatási tevékenység keretében csak közúti járművezetői szakoktatói névjegyzékbe felvett személy végezhet.

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a külön jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriához, kombinált kategóriához a 8. számú mellékletben előirt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott.

A PÁV VIZSGÁLATHOZ A KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT GÉPJÁRMŰ VEZETÉSI GYAKORLATBÓL TETT ÖT SIKERTELEN VIZSGA SZÁMITÁSÁNÁL A MEGELŐZŐ KÉT ÉVEN BELÜL AZONOS KATEGÓRIÁBAN TETT FORGALMIVIZSGÁKAT KELL FIGYELEMBE VENNI.

Ügyfeleink panaszaik kivizsgálását ügyfélszolgálatunk elérhetőségein (2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 40. H-P 8:30-16:30h), illetve internetes honlapunkon (www.rutinoktatoi.hu) is kezdeményezhetik.